SB0394 Dragonfly Red Spider Web Jasper Bracelet

$51.00

 8mm red spider web jasper with sterling silver dragonfly charm.